ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД - С. КОИЛОВЦИ

418

Файлове:

CCI14112016.pdf CCI14112016.pdf