ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩА, МЕРИ, ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА В ЗЕМЛИЩE С. БОХОТ

283