Решение № 716 от 28.10.2021г. на Общински съвет - Плевен и Заповед № РД 10-1537 от 11.11.2021г. на Кмета на Община Плевен за отдаване на полски пътища и нефункциониращи напоителни канали от общинския поземлен фонд за стопанска 2021-2022 година

264