Решение № 1103 от 27.10.2022г. на Общински съвет - Плевен и Заповед № РД 10-1558 от 10.11.2022г. на Кмета на Община Плевен за отдаване на полски пътища и нефункциониращи напоителни канали от общинския поземлен фонд за стопанска 2022-2023 година

27