Решение № 1102 от 27.10.2022г. на Общински съвет - Плевен за допълване списъка на имоти от ОПФ с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади за стопанска 2022-2023 година

25