Публичен търг с тайно наддаване с предварително представяне предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен, за продажба стояща дървесина на корен от общински поземлен имот, Обект №1/2024, землище гр. Плевен

310