Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2019/2020 год. в землището на с. Николаево

445