Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" за Обект №20/2023, землище с. Брестовец

661