Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" за Обект №16-1/2023, землище с. Николаево

469