Открит конкурс за възлагане добив на дървесина до временен склад за Обект №20-1/2023

297