Открит конкурс за комплексно възлагане на дейностите "Добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина" от общински горски територии за Обект №4/2024, землище с. Коиловци и землище гр. Плевен

264