Открит конкурс за комплексно възлагане на дейностите "Добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина" от общински горски територии за Обект №3/2024, землище с. Бръшляница

282