Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад в общински горски територии", обект №9/2019, землище с. Мечка

30