Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад в общински горски територии", обект №22/2019, землище гр. Плевен

245