Открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад в общински горски територии", обект №10/2019, землище с. Ласкар

36