ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕНТНИ ВНОСКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ

338