Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на Община Плевен, през 2019 година

208