Отчет за постъпилите през третото тримесечие на 2017 г. заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Плевен

2327

            Постъпилите през третото тримесечие на 2017 г. в Община Плевен заявления за достъп до обществена информация са общо 45 . От тях 10 са писмени, а  35 -  устни. 30 са подадени от представители на медии, от юридически лица - 2,  13 -  от физически лица. Няма постъпили заявления за ДОИ от чужди граждани и лица без гражданство.

            По компетентност е пренасочено 1 писмено заявление за достъп. На основание чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ /Исканата информация е класифицирана или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон/ за 1 писмено заявление е направен отказ за предоставяне на достъп. На всички останали заявления е отговорено в рамките на законоустановения 14-дневен срок.

            Постъпилите заявления касаят следните теми: Упражняване на права или законни интереси – 11; Отчетност на институцията - 3; Процес на вземане на решения - 8; Изразходване на публични средства - 2, Контролна дейност на администрацията - 11; Предотвратяване или разкриване на нередности - 9, актове на Община Плевен - 1.

            Писмените и устни запитвания се вписват в съответните регистри.