Отчет за постъпилите през първото тримесечие на 2017 г. заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Плевен

2426

Постъпилите през първото тримесечие на 2017 г. в Община Плевен заявления за достъп до обществена информация са общо 45 . От тях 7 са писмени, а  38 -  устни. 33 са подадени от представители на медии, от юридически лица - 5, 1 - от неправителствена организация, 6 -  от физически лица. Няма постъпили заявления за ДОИ от чужди граждани и лица без гражданство.

            За едно писмено заявление е издадено решение за отказ на основание чл. 28, ал. 2 и във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ. Поради необходимост от по-дълго време за събиране на исканата информация е удължен срокът на едно писмено запитване. На всички останали заявления е отговорено в законоустановения срок.

            Постъпилите заявления касаят следните теми: Упражняване на права или законни интереси - 11; Отчетност на институцията - 6; Процес на вземане на решения - 10; Изразходване на публични средства - 5, Контролна дейност на администрацията - 7; Предотвратяване или разкриване на нередности - 5.         Писмените и устни запитвания се вписват в съответните регистри.