ЗДОИ отчети - 2017 г.

Отчет за постъпилите през първото тримесечие на 2017 г. заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Плевен

82

Постъпилите през първото тримесечие на 2017 г. в Община Плевен заявления за достъп до обществена информация са общо 45 . От тях 7 са писмени, а  38 -  устни. 33 са подадени от представители на медии, от юридически лица - 5, 1 - от…