Информация за постъпилите през второто тримесечие на 2016 г. заявления

2630

Постъпилите през второто тримесечие на 2016 г. в Община Плевен заявления за достъп до обществена информация са общо 59 . От тях 10 са писмени, а  49 -  устни. 45 са подадени от представители на медии, 3 - от неправителствени организации, 2 - от юридически лица, а 9 - от физически лица. Няма постъпили заявления за ДОИ от чужди граждани и лица без гражданство.

Без разглеждане са оставени 4 писмени заявления, 1 писмено заявление по същността си не представлява искане за достъп до обществена информация по смисъла на ЗДОИ.  За три писмени заявления срокът е удължен поради големия обем на исканата информация. На всички останали заявления е отговорено в рамките на установените със Закона за достъп до обществена информация срокове, с изключение на постъпило на  21 юни заявление, чийто отговор ще бъде предоставен през м. юли.

Постъпилите заявления касаят следните теми:

  • Упражняване на права или законни интереси - 6
  • Отчетност на институцията - 9
  • Процес на вземане на решения - 16
  • Изразходване на публични средства - 8
  • Контролна дейност на администрацията - 10
  • Предотвратяване или разкриване на нередности - 2
  • Актове на Община Плевен - 8

Писмените и устни запитвания се вписват в съответните регистри.