Информация за постъпилите през третото тримесечие на 2016 г. заявления

2595

Постъпилите през третото тримесечие на 2016 г. в Община Плевен заявления за достъп до обществена информация са общо 31 . От тях 5 са писмени, а  26 -  устни. 24 са подадени от представители на медии, а 7 - от физически лица. Няма постъпили заявления за ДОИ от неправителствени организации, юридически лица, чужди граждани и лица без гражданство.

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ без разглеждане са оставени 3 писмени заявления.  За едно писмено заявление срокът е удължен поради големия обем на изискваната информация.  За едно писмено заявление е издадено решение за отказ на основание чл. 8, ал. 1 от ЗДОИ. Едно устно запитване е пренасочено за подаване на заявление за писмен достъп предвид характера на изискваната информация. На всички останали запитвания е отговорено в законоустановения срок.

Постъпилите заявления касаят следните теми:

  • Упражняване на права или законни интереси - 3
  • Отчетност на институцията - 5
  • Процес на вземане на решения - 6
  • Изразходване на публични средства - 2
  • Контролна дейност на администрацията - 9
  • Предотвратяване или разкриване на нередности - 5
  • Актове на Община Плевен - 1

Писмените и устни запитвания се вписват в съответните регистри.