Информация за постъпилите през първото тримесечие на 2016 г. заявления

2539

Постъпилите през първото тримесечие на 2016 г. в Община Плевен заявления за достъп до обществена информация са общо 69 .

От тях 11 са писмени, а  58 -  устни. 59 са подадени от представители на медии, а 10 - от физически лица. Няма постъпили заявления за ДОИ от чужди граждани и лица без гражданство.
 
Без разглеждане са оставени 2 писмени заявления, също 2 писмени заявления са пренасочени по компетентност. На едно писмено заявление е направен отказ за достъп на основание чл. 2, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ. За три писмени заявления срокът е удължен поради големия обем на исканата информация. На всички останали заявления е отговорено в рамките на установените със Закона за достъп до обществена информация срокове, с изключение на постъпило на  30 март заявление, чийто отговор ще бъде предоставен през м. април.
 
Постъпилите заявления касаят следните теми:
  • Упражняване на права или законни интереси - 6;
  • Отчетност на институцията - 3;
  • Процес на вземане на решения - 12;
  • Изразходване на публични средства - 11,
  • Контролна дейност на администрацията - 24;
  • Предотвратяване или разкриване на нередности - 2;
  • Актове на Община плевен - 11.
 
Писмените и устни запитвания се вписват в съответните регистри.