Информация за постъпилите през 2016 г. заявления

2682

О Т Ч Е Т

за постъпилите през 2016 г. в Община Плевен

писмени и устни заявления по реда на Закона

за достъп до обществена информация

 

Постъпилите в Община Плевен писмени и устни заявления за достъп до обществена информация през 2016 год. са общо 205 . От тях 34 са писмени, а  171 -  устни. 162 са подадени от представители на медии, от юридически лица - 7, от НПО - 3, 32 - от физически лица, 1 - от общински съветник. Няма постъпили заявления за ДОИ от чужди граждани и лица без гражданство.

На основание чл. 2, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ и на основание чл. 28 във връзка с чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ  са издадени решения за отказ до достъп на две писмени заявления.  14 писмени заявления са оставени без разглеждане. За 13 писмени заявления срокът е удължен поради големия обем на изискваната информация.  Едно устно заявление е пренасочено за подаване на заявление за писмен достъп предвид характера на изискваната информация. За едно писмено заявление, подадено на 21.12.2016 год., законовият срок за отговор към 30.12.2016 год. не е изтекъл. Относно 2 решения за писмени заявления с № 11/05.05.2016 год. и № 17/25.07.2016 год. има подадени жалби.

На всички останали заявления е отговорено в законоустановения срок.

Постъпилите заявления касаят следните теми: Упражняване на права или законни интереси - 26; Отчетност на институцията - 33; Процес на вземане на решения - 51; Изразходване на публични средства - 31, Контролна дейност на администрацията - 44; Предотвратяване или разкриване на нередности - 19; Актове на Община Плевен - 1.

Писмените и устни запитвания са вписани в съответните регистри.