Заповеди

ЗАПОВЕД №РД10-522 от 05.04.2024г. относно - "Недопускане на инциденти на обитателите и посетителите на ЗООКЪТ парк Кайлъка"

228

1538 519 №  РД 10 - 522 гр. Плевен 05.04.2024г.       Във връзка с постъпило  уведомително писмо  вх. № ОРС-92-03-6/21.03.2024г. от Директор на ОП „Акварел“ и представен Доклад рег. № ОРС-92-03-6/25.03.2024г. от Началника на отдел „Инспекторат“…