ЗАПОВЕД №РД10-522 от 05.04.2024г. относно - "Недопускане на инциденти на обитателите и посетителите на ЗООКЪТ парк Кайлъка"

157

1538 519

№  РД 10 - 522

гр. Плевен 05.04.2024г.

 

 

 

Във връзка с постъпило  уведомително писмо  вх. № ОРС-92-03-6/21.03.2024г. от Директор на ОП „Акварел“ и представен Доклад рег. № ОРС-92-03-6/25.03.2024г. от Началника на отдел „Инспекторат“ при дирекция ОРС,  с оглед изпълнение задълженията за  поддържане високо ниво на превантивни и лечебни ветеринарни грижи и хранене при отглеждането и развъждането на животните, обезпечаване сигурността на посетителите и животните и недопускане на инциденти,  на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, 4 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал.2 и 3 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 171 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и с цел спазване разпоредбите на Наредба № 6/2003г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

  1. На посетителите на обособения зоокът в защитена местност „Кайлъка“, управляван от ОП „Акварел“,  СЕ ЗАБРАНЯВА:

1.1.храненето на животните с храна, внесена от посетителите;

1.2.хвърлянето на храна и предмети в клетките, загражденията и волиерите

на животните;

1.3.извършването на предизвикателни действия /ръкомахане, крясъци,

шумни ефекти и други подобни/, които могат да доведат до стресови реакции на животните;

1.4.физически контакт с животните през мрежите и решетките на

клетките, загражденията и волиерите.

 

  1. Неизпълнението на заповедта представлява административно нарушение

съгласно чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, за което на нарушителите да се налага наказание глоба с фиш, в размер от 2 до 50лв.  При оспорване на  нарушението или отказ на нарушителя да подпише съставения фиш, да се съставя Акт за установяване на административно нарушение.

 

3. Отговорни за нарушенията, извършени от лица до 16 год., са придружаващите ги пълнолетни лица, които съзнателно са допуснали извършването. На нарушители на възраст от 16 до 18 г., които са без пълнолетен придружител, да се съставят актове за установяване на административно нарушение. 

 

 

4.Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Плевен и да се доведе до знанието на обществеността от ОП „Общински медиен център“,  чрез съобщаването ѝ по общинско радио.

 

5. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на директорите на Общински предприятия „Акварел“ и „Общински медиен център“, и директора на дирекция „Обществен ред и сигурност“  при Община Плевен.

 

         Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Плевен по реда на АПК.

 

 

 

 

                                                                        МАРГАРИТА БАХНЕВА- АНТОНОВА

                                                                       За Кмет на Община  Плевен

                                                                       Съгл заповед № РД-10-495/29.03.2024 год.

 

 

 

 

Съставил:

В. Начев, н-к отдел ПНО

                              

 

Съгласувал:      

Лидия Петкова

Директор дирекция ОРС

Файлове:

Zapoved_n.pdf Zapoved_n.pdf