ЗАПОВЕД №РД-10-798, гр. Плевен, 07.06.2018 г. - Временно да се ограничи движението на МПС на 10.06.2018 г.

2389

ЗАПОВЕД

№ РД - 10 - 798

гр. Плевен 07.06.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен, във връзка с недопускане нарушаването на обществения ред и осигуряване на нормалното провеждане на спортно мероприятие - Дуатлон, на територията на гр. Плевен на 10.06.2018 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

            1. Временно да се ограничи движението на МПС на 10.06.2018 г. от 09.30 ч. до 16.00 ч. по общински път Плевен - Тученица в участъка от бензиностанция „Петрол” до парк - хотел „Кайлъка”.

            2. Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР и МПС, обслужващи участниците и организаторите на дуатлона.

            3. В забранения участък частично да се пропускат МПС, съобразено с участниците и стартовете на различните дисциплини.            

          Настоящата заповед да бъде публично оповестена, като се обяви на интернет страницата на Община Плевен - www.pleven.bg, чрез ОП „Общински медиен център” и местните медии.

           Заповедта да се сведе до знанието на Секретаря на Община Плевен, Директора на ОД на МВР - Плевен, Директора на Окръжен затвор - Плевен, Началник отдел „ВО и протокол” и Началник отдел „ОР и С” при Община Плевен за сведение и изпълнение.

             Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Тодор Еленков - Зам. - кмет по “Обществен ред и сигурност” при Община Плевен.

 

 

                                             Георг  Спартански

                                       Кмет на Община Плевен