ЗАПОВЕД №РД-10-775, гр. Плевен 05.06.2018 г. - временно да се ограничи движението на МПС на 07.06.2018 г.

2477

ЗАПОВЕД

№ РД - 10 - 775

гр. Плевен 05.06.2018 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, във връзка с отстраняване на последиците от бедственото положение в Община Плевен, обявено със Заповед № РД-10-672 от 15.05.2018 г. на Кмет на Община Плевен  

 

НАРЕЖДАМ:

          1. Временно да се ограничи движението на МПС на 07.06.2018 г. за времето от 06.30 ч. до 18.00 ч. по ул. „Дойран” в отсечката между ул. „Д-р Заменхоф” до ул. „Драгоман” /в еднопосочното платно за движение в посока гр. Ловеч/. В забранения участък не се допуска преминаването на МПС с изключение на автомобили от СНМП, ПБЗН, МВР и автомобили на ОП „Паркстрой”.

           2. Забранявам спирането и паркирането на МПС в обозначения участък за времето от 07.00 ч. до 18.00 ч. на 07.06.2018 г.

           Настоящата заповед да бъде публично оповестена, като се обяви на интернет страницата на Община Плевен - www.pleven.bg, чрез ОП „Общински медиен център” и местните медии.

           Заповедта да се сведе до знанието на Секретаря на Община Плевен, Директора на ОД на МВР, Директора на ОП “ЦГМ”, Директор на ОП „Паркстрой”, Началник отдел „ВО и П”, Началник отдел „ОР и С” и Ръководителя на звено “Инспекторат” при Община Плевен   за сведение и изпълнение.

             Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Тодор Еленков - Зам. Кмет по “Обществен ред и сигурност” при Община Плевен.

 

                                              

                                                                   Георг  Спартански

                                                          Кмет на Община Плевен