Заповед за временно ограничаване на движението на 03.03.2017г.

2650

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен, във връзка с недопускане нарушаването на обществения ред и сигурност по време на мероприятията по случай честването на 3-ти март - 139 години от освобождението на България

НАРЕЖДАМ:

1. Временно да се ограничи движението на МПС на 03.03.2017 г. за времето от 08.30 ч. до 10.45 ч. по ул. „Стоян Заимов" в отсечката между ул. „Дойран" и ул. „Вардар" /велоалеята/. В забранения участък не се допуска преминаването на МПС с изключение на автомобили от СНМП, ПБЗН и МВР.

2.     Забранявам спирането и паркирането на МПС на общинските паркинги до Административната сграда на Община Плевен и до ДКТ „Иван Радоев" за времето от 07.00 ч. до 14.00 4. на 03.03.2017 г.

Настоящата заповед да бъде публично оповестена, като се обяви на интернет страницата на Община Плевен - www.pleven.bg, чрез ОП „Общински медиен център" и местните медии.

Заповедта да се сведе до знанието на Секретаря на Община Плевен, Директора на ОД на МВР, Директора на ОП "ЦГМ", Началник отдел „ВО и П", Началник отдел „ОР и С", Ръководителя на звено "Инспекторат" при Община Плевен и Директора на ДКТ „Иван Радоев"за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Тодор Еленков - Зам. Кмет по "Обществен ред и сигурност" при Община Плевен.

Файлове:

zapoved.pdf zapoved.pdf