Здравен риск

3236

На замърсяването на атмосферния въздух се обръща голямо внимание поради значителните социални и здравни последици за хората - заболеваемост, смъртност, миграция. В силно замърсените райони е увеличен броят на заболяванията на дихателната система, на сърдечно-съдовата система, има повече кожни и очни заболявания. Освен това замърсеният атмосферен въздух създава усещане за дисконфорт.

Замърсяването с прах е проблем за цялата страна. Дължи се на използването на твърди горива с високо пепелно съдържание, което в някои случаи надвишава 50%. Най-голямо количество прах се изхвърля при производството на електро- и топлоенергия. Други източници на прах са промишлеността и битовият сектор, както и наличието на много неконтролирани източници - лошото поддържане на пътищата, градските сметища, открити кариери и др. 

Прах и фини прахови частици (ФПЧ10). 

Това са пренасяни по въздуха твърди и летливи частици, които се задържат за неопределено време във въздуха. Здравния риск от замърсяването на въздуха с прах, зависи от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици. По-големите частици обикновено се задържат от лигавицата на носа и гърлото и впоследствие се изхвърлят от организма. Най-опасни за здравето са частиците с диаметър по-малък от 10 микрона (ФПЧ10). Те достигат до по-ниските отдели на дихателната система и предизвикват увреждане на тъканите на белия дроб. Натрупването им става причина за хронични заболявания на дихателната система или предизвиква усложнения. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.