Автоматична измервателна станция (АИС) „Плевен“

3418

Наблюдението върху качеството на атмосферния въздух и неговия контрол се осъществява от Национална система за мониторинг на качество на атмосферния въздух, част от Национална система за мониторинг на околната среда (НСМОС). Тя се обслужва от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Анализът на данните за качеството на атмосферния въздух се извършва по райони, като се отчита и спецификата на всяко населено място, в което се извършва контрол.
Дейността на Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух се регламентира със Заповед № РД-489/26.06.2019 г. на министъра на околната среда и водите, в т.ч. брой, вид на пунктовете, контролирани атмосферни замърсители, методи и средства за измерване.
Съгласно Заповед №РД-489/26.06.2019 г. на МОСВ, наблюдението и контрола върху качеството на атмосферния въздух на територията на Община Плевен се осъществява от 1 бр. автоматична измервателна станция, разположена в гр. Плевен (АИС - Плевен).
Автоматичната станция е въведена в експлоатация през 2006 г., като официално регистрира данни в Националната система за измерване на качество на атмосферния въздух от 01.01.2007г. до 10.05.2016г., като „градски фонов + транспортен пункт“, код BG 0084A.
През 2016г. местоположението на пункта за мониторинг (ПМ) е променено, като от 19.05.2016г. станцията е разположена в двора на НУ „Патриарх Евтимий”, гр. Плевен и е класифициран като „градски фонов“ пункт. Резултатите от ПМ са представителни за експозицията на по-голямата част от градското население. В националната система за мониторинг, промяната е регистрирана от 01.01.2019г. – АИС Плевен, код BG0019A. Станцията измерва основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в това число: фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO, NO2), въглероден оксид (СО), бензен (бензол) (C6H6), полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Допълнително станцията измерва още два показателя: толуен (С7Н8) и параксилен (С8Н10).