Автоматична измервателна станция (АИС) „Плевен“

1291

Превишението на нормите за ФПЧ10 на територията на гр. Плевен се установява въз основа на измерванията, извършвани в рамките на НСМОС за оценка на КАВ. Понастоящем тези измервания се извършват с автоматична измервателна станция(АИС) „Плевен“, разположена в пункт за мониторинг (ПМ) с код BG0019A, част от РОУКАВ „Северен“ с код BG0004.

karta-vazduh