Въздух

Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух

3162

Ежедневният бюлетин съдържа информация за нивата на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид,…

Здравен риск

3357

На замърсяването на атмосферния въздух се обръща голямо внимание поради значителните социални и здравни последици за хората - заболеваемост, смъртност, миграция. В силно замърсените райони е увеличен броят на заболяванията…

Автоматична измервателна станция (АИС) „Плевен“

3367

Наблюдението върху качеството на атмосферния въздух и неговия контрол се осъществява от Национална система за мониторинг на качество на атмосферния въздух, част от Национална система за мониторинг на околната среда (НСМОС).…