Въздух

Здравен риск

149

На замърсяването на атмосферния въздух се обръща голямо внимание поради значителните социални и здравни последици за хората - заболеваемост, смъртност, миграция. В силно замърсените райони е увеличен броят на заболяванията…

Автоматична измервателна станция (АИС) „Плевен“

145

Превишението на нормите за ФПЧ10 на територията на гр. Плевен се установява въз основа на измерванията, извършвани в рамките на НСМОС за оценка на КАВ. Понастоящем тези измервания се извършват с автоматична измервателна…