вакантна длъжност здравен кабинет ДГ Иглика

1098

ОБЯВА

за

вакантна длъжност  за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина „Иглика“

 

Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет ДГ „Иглика” – гр. Плевен

Изисквания за заемане на длъжността:

  1.Образователно- квалификационна степен „бакалавър” по специалност „медицинска сестра”.

  2.Компютърна грамотност Word, Exel, Internet.

 

      Необходими документи:

1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност.В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e.mail на кандидата.

2. Диплом за исканата образователно- квалификационна степен;

3. Автобиография;

4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за  вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

Срок за подаване – до 17,00ч. на 09.09.2022г.  в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” №4 гр. Плевен.