Процедура за набиране и подбор на персонал за "Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

1720


ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОРНА ПЕРСОНАЛ
ЗА Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

Във връзка с изпълнението напроект „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по ДоговорBG05М9ОP001-2.002-0135-C001,финансиран отОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема BG 05M9OP001-2.002 ,Община Плевен обявяваследните работни места:

1. Управител – 1 /една/ позиция;

2. Социален работник– 1/една/ позиция.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Общи изисквания за заемане на длъжностите в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда - Община Плевен,:

·Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;

·Готовност за активно участие в обучителен процес, дейности, свързани с обмяна на опит;

·Готовност за работа с деца и възрастни с увреждания;

·Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

Специфични изисквания за заемане на длъжностите

· Управител

· Образование – висше, образователна степен бакалавър или магистър;

· Специалност – „Социални дейности”;

· Професионален опит – минимум 3 години;

· Управленски опит в сферата на социални дейности, умения за управление на персонал, умения за планиране, управление за изпълнение и отчитане на дейностите;

· Умения за взаимодействие с различни институции;

· Допълнителни квалификации и опит са предимство.

· Умения за работа с Microsoft Office, Internet;


· Социален работник

· Образование – висше, образователна степен бакалавър или магистър;

· Специалност – „Социални дейности”;

· Професионален опит – минимум 2 години.

· Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;

· Умения за работа с Microsoft Office; Internet;

· Допълнителни квалификации и опит са предимство.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

- Заявление за кандидатстване за работа – по образец –Приложение 1;

- Професионална автобиография (CV) – по образец -Приложение 2;

- Мотивационно писмо;

- Декларация за обработка на личните данни на кандидата - по образец –Приложение 3;

- Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства - по образец -Приложение 4;

- Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

- Копие от диплома за завършено образование;

- Копие на документ за самоличност;

- Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ.

Документите на кандидатите се подават в 30-дневен срок от датата на публикуване на обяватав Центъра за административно обслужваненаОбщина Плевен /адрес: гр.Плевен, пл. „Възраждане” № 4/.


Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да изтеглятот посочените под обявата линкове за изтегляне на електронната страница на Община Плевен– .


Подборът ще се извърши на два етапа – подбор по документи и интервю с допуснатите кандидати.


За допълнителна информация:

тел. 064/881-226, стая № 82, 4 етаж,

Общинска администрация - Плевен,

Гергана Христова – Ръководител на проекта