Проект "Нови възможности за грижа" - личен асистент

2465

Община Плевен е Конкретен бенефициент по ОП”РЧР” съгласно Партньорско споразумение между водеща  организация и партньор № BG 05-1509/24.03.2015 г.

      В тази връзка ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА, ЧЕ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА НОВИ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” и КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” могат да кандидатстват целеви групи, отговарящи на едно от следните изисквания:

Ø    Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за сомообслужване;

Ø    Хора над 65 годишна възраст с ограничения или невъзможност за сомообслужване;

Ø    Самотно живеещи тежко болни лица;

Ø    Семейства на деца с увреждания

В проект „Нови възможности за грижа” не могат да бъдат включвани  лица, попаднали в обхвата на подпомагане по реда на ЗИХУ, които към момента ползват социални услуги в домашна среда по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” или Дневен център.

Ø    Оценката на потребностите на кандидат-потребителите на услугата «Личен асистент» ще бъде извършена от оторизирани служители на Дирекция «Социално подпомагане»- Плевен. Кандидат- потребителите на услугата имат право да договорят със съответния служител на «ДСП»-Плевен, месечния си бюджет в рамките до 160 ч. месечно. Това им право е гарантирано!

Ø    Одобрените потребители ползват услугата безплатно!

 

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

Ø             безработни лица;

Ø            трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

Ø            неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

Ще се работи  на трудов договор.

 

Получаване на документи за кандидатстване по Проекта и приемането им ще стартира на 30.03.2015 г. в ОБЩИНА ПЛЕВЕН , ЕТАЖ 1, СТАЯ № 2 от 9.00 до 12.30 ч. и от 13.00 до 16. 30 ч.

Краен срок за подаване  на документите -09.04.2015 г./ включително.