Вакантни длъжности

Резултати от заседанието на комисията от 06.12.16г. по проект ,,Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен"

2279

  Протокол № 1              Днес 06.12.2016 год. в 10.00 часа в Община Плевен, етаж 1, стая № 4, се събра, назначена със Заповед № РД 10-1612/ 30.11.2016 год. на Кмета на Община Плевен, комисия в състав:           …

Конкурс за длъжността Началник отдел „Култура” при Община Плевен

2191

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С     І. ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността Началник отдел „Култура”…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ОФИЦЕРСКИ ДЛЪЖНОСТИ

1889

О Б Я В А   за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба на военно формирование 24430-Троян Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен приема документи на желаещите, съгласно заповед МЗ ОХ-873/10.11.2016…