Вакантни длъжности

Обява за подбор на социални работници в Областен екип по приемна грижа Плевен

2223

  Община Плевен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, финансиран по Договор BG05М9ОР001 - 2.003 – 0001 - С01 от 01.12.2015г., сключен между МТСП…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

508

1. Със заповед № ОХ-836/05.09.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност  във в.ф. 54890 – Казанлък, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба, както следва:…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

522

1. Със заповед № ЛС-13130.08.2022 г. на началника на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ е разкрита процедура за обявяване на матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни…