ОБЯВЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

1205

О Б Я В ЛЕ Н И Е

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. „Възраждане“ № 2

 

               На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и съгласно Заповед № РД-10-535/09.04.2024 г. на Кмета на Община Плевен

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

 

            Място на работа: Регионален военноисторически музей – Плевен

     Характер на работа: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.      Правоотношението с директора на музея е срочно за 5 години, съгласно чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство.

 

            I.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 

            Минимални изисквания:

            1. Образование висше – образователно–квалификационна степен „Магистър“;

            2. Професионално направление – „История и археология“, „Социология, антропология и науки за културата“;

            3. Професионален опит – пет години в съответното професионално направление;

            4. Да познава българското законодателство в областта на културата;

            5. Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

            Като предимство се считат:

 • Присъдени научни степени и звания;
 • Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
 • Компютърна грамотност;
 • Чуждоезикова подготовка;
 • Участие в разработването и реализирането на програми и проекти.

 

          II.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА :

 

1. Заявление за участие /свободен текст/;

2. Документ за самоличност /необходим само за идентификация, като се връща веднага/;

3. Документ за трудов стаж /копие/;

4. Професионална автобиография;

5. Документ за завършено висше образование /копие/;

6. Медицинско свидетелство;

7. Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално–квалификационни степени, компютърна грамотност, чужди езици;

8. Концепция за дейността и развитието на Регионалния военноисторически музей – Плевен, за период от 5 години,  с подробно разработване за първата година.

  Концепцията се представя в обем до 10 страници, в 9 еднакви екземпляра, поставени в запечатани и ненадписани пликове.

 

            III.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 

 1. Защита на концепция за дейността и развитието на Регионалния военноисторически музей – Плевен, за период от 5 години, подробно разработена за първата година от тях.

            Концепцията да съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му;
 • тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
 • етапи на реализация на концепцията;
 1. Събеседване.

 

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И РАЗРАБОТЕНАТА КОНЦЕПЦИЯ:

 

      Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане“ № 4,  в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. Копията от приложените документи да са заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата. За справка: тел. 064/881 227.

 

     Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения в ЦАОГ при Община Плевен /до зала “Катя Попова“/ и на официалния сайт на Община Плевен.

 

     Договор със спечелилия конкурса кандидат ще бъде сключен за срок от 5  /пет/ години.

     Конкурсната процедура ще се проведе от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Плевен, непосредствено след изтичане на срока за приемане на документите.