ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛОГОПЕД

2076

Описание на длъжността:

Във връзка с изпълнение на проектните дейности по проект BG06 - 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, финансиран по Договор Д03-365/25.07.2014г. на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 «Деца в риск», финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

е предвидено наемането на 1 бр. логопед, който ще осъществява задълженията си на територията на следните детски заведения: ЦДГ 12 „Ралица” – гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи юни”– гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка”– гр. Плевен, ЦДГ „Вит” – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май” - гр. Славяново.


Целева група по проекта, с която ще работи логопеда е:

Децата от детските градини: ЦДГ 12 „Ралица” – гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи юни”– гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка”– гр. Плевен, ЦДГ „Вит” – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май” - гр. Славяново, чиято численост е 494 на брой, като разпределението им по възрастови групи и детски градини е както следва:Детска градина

1-ва група

2-ра група

3-та група

4-та група

Общо

ОДЗ „Незабравка“

23

30

54

34

141

ЦДГ 12 „Ралица“

31

27

32

32

122

ОДЗ 4 „1-ви юни“

29

24

32

27

112

ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица

34

-17

51

ОДЗ „9-ти май“ – гр. Славяново

19

2227

68

Общо:

136

103

118

137

239

255

494Основни задължения:


Обследване на децата от целевата група и изготвяне на карта за всяко обследвано дете.

След извършеното обследване и идентифициран речеви проблем, изготвяне на план за действие с всяко дете, според езиково-говорните потребности.

Работа с децата, които имат потребност от езиково-говорна терапия, самостоятелно или групово.

Провеждане на консултации с родителите.


Вид и срок на договора: Договор за услуга сключен по реда на Закона за задълженията и договорите, като предмет на услугата е обследване на целевата група на проекта за диагностициране на езикови и говорни проблеми и работа с тези, които се нуждаят от корекция. Срок на договора до 30.04.2016 г.

Брой необходими специалисти – 1 (един).

Място на работа: ЦДГ 12 „Ралица” – гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи юни”– гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка”– гр. Плевен, ЦДГ „Вит” – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май” - гр. Славяново.

Заплащане на услугата: 3377,00 лева, включваща осигуровки за сметка на Работодател, съгласно одобрения бюджет на проекта, платимо на два етапа: след обследване на целевата група и след приключване на работата с идентифицираните деца.Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:1.Образование – висше с образователно-квалификационна степен “бакалавър“ или „магистър”

2. Професионално направление – „Логопедия“, „Специална педагогика“, „Дефектология“ или други със социална или педагогическа насоченост.

3. Професионален опит: над 2 години трудов стаж по специалността.

4. Да не са осъждани


Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:


1. Опит в предходна работа с целевата група (деца в риск и в неравностойно положение) e предимство;

2. Препоръки от работодател/и е предимство;

3. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

4. Комуникативни умения, висока мотивация за работа в екип, умения за работа със семействата на децата от целевата група.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;
2. Автобиография по образец;
3. Декларация по образец;
4. Копие на документ за самоличност;
5. Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
6. Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);

7. Други – препоръки, удостоверения,сертификати.

Образците на задължителните документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Община Плевен в рубриката „Вакантни длъжности“, като приложения към настоящата покана в електронен формат и на хартиен носител в Информационния център за административно обслужване на граждани, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ 4, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч. Всеки желаещ може да ползва един от двата варианта за попълване на документите (да ги попълни в електронен формат, разпечата и подпише или да си вземе готови образци и да ги попълни на ръка). За неясноти и въпроси във връзка с кандидатстването моля обадете се на телефон – 064/881-273 – Камелия Горненска, Ръководител проект.

Начин на извършване на подбора:

Процедурата по подбор на кандидатите за заемане на свободното работно място ще се проведе на два етапа както следва:

1. Проверка на представените документите.
2. Интервю с допуснатите кандидати.
До участие в конкурса за заемане на свободното работно място не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Място и срок за подаване на документи:

Документите за участие се подават, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч. в Информационния център за административно обслужване на граждани, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ 4, в 10-дневен срок от публикуване на обявата – до 27 Февруари 2015 г. включително.Начин на подаване на документите: Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис име, адрес и телефон на кандидата, „За конкурса за заемане на длъжността „Логопед” по проект BG06-233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпът до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.


Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Плевен: www.pleven.bg, в рубриката „Вакантни длъжности“ и ще бъдат уведомени по телефона.

Файлове:

n-a1.rar n-a1.rar