ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА РОМСКИ МЕДИАТОРИ - срокът на конкурса се удължава до 15.10.2014

2152

Във връзка с изпълнението на проект № BG06 - 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, финансиран по Договор Д03-365/25.07.2014г. на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ПОДБОР НА РОМСКИ МЕДИАТОРИОписание на длъжността:

Във връзка с изпълнение на проектните дейности по проект BG06 - 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, финансиран по Договор Д03-365/25.07.2014г. на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. е предвидено наемането на 3 бр. Ромски медиатори, които ще осъществяват задълженията си на територията на следните детски заведения: ЦДГ 12 „Ралица” – гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи юни”– гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка”– гр. Плевен, ЦДГ „Вит” – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май” - гр. Славяново.Целева група по проекта, с която ще работят ромските медиатори са:

Децата от местните общности на възраст между 3 и 6 години;

Децата в риск, особено представители на социално слабите, включително ромската етническа група, на възраст между 3 и 6 години, изложени повече от останалите на риск от социално изключване и бедност;

Децата от семейства с нисък доход;

Децата в риск от етническите малцинства;

Децата в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места – за гр. Славяново и с. ДисевицаОсновни задължения:

1. Подпомагат учителите в гореизброените детски заведения при подготовката на децата в риск и тяхното приобщаване към останалите деца.

2. Работят за идентифициране на необхванати деца от тази възраст в районите, където се намират детските заведения с цел привличането им в детските заведения с цел подготовка за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години.

3. Съдействат на учителите и ръководството на детските заведения, като улесняват процеса на комуникация между учители и децата от целевата група.

4. Подпомагат формирането на положителна нагласа към подготовката и провеждането на образователните дейности в детската градина, съобразно специфичните и възрастовите им особености им потребности.
5. Съдействат за взаимно опознаване на децата с различен етнически произход и вероизповедание, за създаване на атмосфера на разбирателство и за спазване правата на детето.

6. Осъществяват трайно сътрудничество с родителската общност, запознават я с евентуални затруднения на децата, популяризират успехите им сред нея и способстват за активното й включване в живота на детското заведение.
7. Участват активно в образователно-възпитателния процес и дейностите по проекта под ръководството на учителя и по негова преценка.

8. Активно участват в събитията организирани по проекта.

9. Преминават обучителни курсове, финансирани от Програмния оператор – Министерство на образованието и науката, предвидени по Компонент 3


Вид и срок на договора: Срочен трудов договор на 6 часов работен ден с продължителност 18 месеца до 30.04.2016 г. Срок на изпитване в полза на работодателя - 3 месеца.Брой работни места, за които е обявен конкурса – 3 работни места.Място на работа: ЦДГ 12 „Ралица” – гр. Плевен, ОДЗ 4 „Първи юни”– гр. Плевен, ОДЗ 6 „Незабравка”– гр. Плевен, ЦДГ „Вит” – с. Дисевица и ОДЗ „Девети май” - гр. Славяново.Възнаграждение: 510,00 лева на месец за 1 работно място.Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Средно образование - завършена образователна степен;
2. Владеене и комуникация на
ромски език;

3. Да не са осъждани.Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Опит в предходна работа с целевата група (деца в риск и в неравностойно положение) e предимство ;

2. Препоръки от работодател/и е предимство;
3. Организационни и комуникативни умения.


4. Познаване на националната култура и на етнокултурата на децата от детските заведения.Документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;
2. Автобиография по образец;
3. Декларация по образец;
4. Копие на документ за самоличност;
5. Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
6. Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);


7. Други – препоръки, удостоверения,сертификати.Образците на задължителните документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Община Плевен в рубриката „Вакантни длъжности“, като приложения към настоящата покана в електронен формат и на хартиен носител в Информационния център за административно обслужване на граждани, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ 4, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч. Всеки желаещ може да ползва един от двата варианта за попълване на документите (да ги попълни в електронен формат, разпечата и подпише или да си вземе готови образци и да ги попълни на ръка). За неясноти и въпроси във връзка с кандидатстването моля обадете се на телефон – 064/881-273 – Камелия Горненска, Ръководител проект.Начин на извършване на подбора:

Процедурата по подбор на кандидатите за заемане на свободните работни места ще се проведе на два етапа както следва:

1. Проверка на представените документите.
2. Интервю с допуснатите кандидати.
До участие в конкурса за заемане на свободните работни места не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.Място и срок за подаване на документи:Документите за участие в конкурса се подават лично, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч. в Информационния център за административно обслужване на граждани, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ 4, в 10-дневен срок от публикуване на обявата – до 10 Октомври 2014 г. включително.Начин на подаване на документите: Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис име, адрес и телефон на кандидата, „За конкурса за заемане на длъжността „Ромски медиатор” по проект BG06-233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпът до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”, на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Дата за провеждане на интервю с кандидатите.

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Плевен. електронния http//www.pleven.bg,, а всички допуснати до интервю ще бъдат информирани по телефона.

Файлове:

a_mediator_bg06-233.rar a_mediator_bg06-233.rar