ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши експерт” в отдел „Финансово-счетоводно обслужване” при Община Плевен

2108

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „Старши експерт” в отдел „Финансово-счетоводно обслужване” при Община Плевен

 

     I.КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА.

     II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.     Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.     Да са със завършено висше образование (икономическо): образователно–квалификационна степен „бакалавър” и не по малко от 1 (една) година професионален опит;

3.     Да нямат налагано дисциплинарно наказание – „уволнение”, освен ако е заличено; 

4.     Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;

5.     Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

6.     Минимален ранг за длъжността V младши;

7.     Допълнителни изисквания:

-                    Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

-                    Организационна компетентност;

-                    Комуникационна компетентност;

-                    Компютърна компетентност;

-                    Стаж в бюджетното счетоводство.

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

      Конкурсът да се проведе по реда на раздел II от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т.1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса ( Приложение 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

1.     Декларация от лицето, че е:

-                    пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

-                    не е поставен под запрещение;

-                    не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

-                    не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2.      Документ за завършено висше образование (образователно–квалификационна степен   „бакалавър” или приравнена към нея);

3.      Автобиография;

4.      Копие от документ за самоличност;

5.      Копие от трудова / служебна книжка;

6.      Медицинско свидетелство;

7.      Свидетелство за съдимост;

 

 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

       Длъжността „Старши експерт” в отдел „ФСО” при Община Плевен съгласно утвърдена длъжностна характеристика е под прякото ръководство на Началник-отдел „ФСО”. Основна цел – подпомагане на Началник-отдел „ФСО” при осъществяване дейността на отдела. Преки задължения – Води материалната отчетност на Община Плевен, приема и извършва проверка на първичните счетоводни документи, извършва анализ за съответствието на параграф с икономически елемент на взетите счетоводни записвания, съставя текущи справки, месечни, тримесечни и годишни финансови отчети.

 Минималното основно месечно възнаграждение  за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво ЕН 6, степен 4, е 550.00 лв.

 

      Документите по т. IV се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на гражданите при Община Плевен в срок от 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на обявата.  

      Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, намиращо се на ет. 1-ви в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.