ОБЯВЯВА КОНКУРС - ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

2025

О Б Я В А 


          Община Плевен, Област Плевен, площад Възраждане №2

На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство

                                                    ОБЯВЯВА КОНКУРС

І. ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

Място на работа –  Регионален исторически музей- Плевен

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Минимални изисквания:

1.      Да са със завършено висше образование, с образователно-квалификационна степен магистър

2.      Завършеното образование да е с професионално направление „История и археология” или  „Социология, антропология и науки за културата”.

3.      Професионален опит не по-малко от 5 /пет/ години.

4.      Да познава българското законодателство в областта на културата

5.      Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност

6.        Медицинско свидетелство

Като предимство се счита:

         -    Присъдени научни степени и звания

-         Опит в областта на музейното дело и опазване на културната наследство

-         Компютърна грамотност

-         Чуждоезикова подготовка

-         Участие в разработването и реализирането на програми и проекти

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1.      Молба (Заявление) за участие

2.      Документ за самоличност (копие)

3.      Документ за трудов стаж (копие)

4.      Професионална автобиография

5.      Копие от документ за завършено висше образование с професионално направление „История и археология” или  „Социология, антропология и науки за културата”.

6.      .

7.      Свидетелство за съдимост

8.      Концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей- Плевен  – 5 екземпляра, запечатани и ненадписани

ІV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

1.        Защита на концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей- Плевен за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

2.        Събеседване

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И РАЗРАБОТЕНАТА КОНЦЕПЦИЯ.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

За справка тел. 064/ 881227

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на ет. 1, в сградата на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2.

Договор със спечелилия конкурса кандидат ще бъде сключен за срок от 5 /пет/ години.

Конкурсната процедура ще се проведе от Комисията, назначена с нарочна Заповед на Кмета на Община Плевен, непосредствено след изтичане на срока за приемане на документите.