ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Директор на дирекция „Административно обслужване и международно сътрудничество” при Община Плевен.

1953

О Б Я В А


ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2

На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Директор на дирекция  „Административно обслужване и международно сътрудничество” при Община Плевен.

І. Конкурсът се обявява за заемане на ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА;

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са български граждани , граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Щвейцария ;

2. Да са със завършено висше образование (хуманитарно или техническо); образователно- квалификационна степен “ магистър”;

3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – “Уволнение”, освен ако е заличено.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

5. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

6. Допълнителни изисквания:

          - Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

          - Организационна компетентност;

          - Комуникационна компетентност;

          - Компетентност за работа с потребители;

          - Компютърна компетентност;

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

Конкурсът ще се проведе по реда на Раздел ІІ от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т. 1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Декларация от лицето ,че е:

          - пълнолетен български гражданин , гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Щвейцария ;

          - не е поставен под запрещение;

          - не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

          - не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2. Документ за завършено висше образование (образователно- квалификационна степен – “магистър” или приравнена към нея);

3. Автобиография;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Копие от трудова/служебна книжка;

6. Медицинско свидетелство;

7. Свидетелство за съдимост.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Директор на дирекция  „Административно обслужване и международно сътрудничество”, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, е ръководна длъжност под прякото ръководство на секретаря на Община Плевен. Основна цел – подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива  в осъществяването на техните управленски функции. Области на дейност – административно обслужване на потребители на административни услуги, регионално и трансгранично сътрудничество. Преки задължения – обезпечава и контролира документооборота и деловодната дейност на общинска администрация Плевен, координира обработването и съхраняването на общинския архив, координира организацията на Закона за гражданската регистрациа на физическите лица. Минималното основното месечно възнаграждение за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ръководно ниво 6Б, степен 4  е 730.00лв.

          Документите по т. V се подават лично или чрез пълномощник в Център за административно обслужване на граждани при  Община Плевен в 10 (десет) дневен срок от датата на публикуване на обявата.

Списъците и други съобщения, във връзка с конкурса, ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на етаж 1-ви, в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2.