ОБЯВЯВА КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

2387

ОБЩИНА ПЛЕВЕНО Б Я В А

Община Плевен, Област Плевен, пл. “Възраждане” №2

на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № РД – 10-11/07.01.2015 г. на Кмета на Община ПлевенОБЯВЯВА КОНКУ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”Място на работа – гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 144.Конкурсът се провежда при следните условия:І. Кратко описание на длъжността:1. Основни функции и задължения:

Директорът ръководи и представлява общинското предприятие;

Назначава, преназначава и уволнява работниците и служителите на общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда;

Разработва и дава предложения за подходяща административноуправленска структура и разписание на длъжностите;

Организира и контролира ежегодното разходване на средствата в рамките на утвърдените бюджетни кредити съгласно бюджета на Община Плевен;

Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалите и парични активи;

Разработва програма за дейността на общинското предприятие, която представя на Кмета на Общината за одобрение;

Следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната уредба в работата на общинското предприятие.2. Основни нормативни документи:

- Закона за радиото и телевизията;

- Закона за авторското право и сродните му права;

- Закона за електронните съобщения;

- Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;

- Закона за защита на личните данни;

- Търговския закон;

- Закона за задълженията и договорите;

- Кодекса на труда;

- Наредби, правилници и др. нормативни актове и решенията на Общинския съвет - Плевен.

ІІ. Изисквания за длъжността:

1.Образование – висше хуманитарно, юридическо или икономическо с образователно-квалификационна степен „магистър”;

2.Професионален опит - минимум 5 години опит в електронна или печатна медия;

3.Управленски опит - минимум 3 години;

4.Отлично писмено и говоримо владеене на български език;

5.Умения за работа в екип;

6.Комуникативни и организационни умения;

7.Инициативност, способност за приоритизиране на задачите, за поемане на отговорност и за вземане на гъвкави и самостоятелни решения;

8.Познаване на държавното и законово устройство на Република България, основните принципи на Конституцията, политическата, социалната и икономическата система на държавата;

9.Познаване на основните международни политически и социални проблеми, основните световни организации, както и организациите, в които членува Република България;

10.Познаване на ролята и функциите на обществените медии и на националните и европейски норми, свързани с регулацията, финансирането и функционирането им;

11.Познаване на етичните норми в журналистиката, свързани с обективността, плуралистичния подход и редакционната независимост;

12.Добра компютърна грамотност и умения за ползване на новите информационни технологии;

13.Ползване на чужд език - предимство.ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурса и данни за обратна връзка;

Автобиография /при наличие на реализирани медийни проекти следва да бъдат упоменати/;

Копие на документ за придобито висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър”;

Свидетелство за съдимост, валидно към датата на подаване на документите;

Копие на документи, удостоверяващи минимум 5 години професионален опит и 3 години управленски опит;

Копие на документи, удостоверяващи езиково ниво;

Концепция на тема: „Развитие на ОП “Общински медиен център“ за период от 3 години в обем до 7 страници, шрифт Times New Roman, размер 12, подписана от кандидата. Представя се в 5 екземпляра, запечатани, ненадписани и подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, която трябва да съдържа:

- Подробен план за развитие за първата година;

- Съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи Медийният център – демографски и културни особености. Политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;

- Финансово управление на медийния център и възможност за набиране на допълнителни средства;

- Възможности за увеличаване на аудиторията;

- Поддръжка и подбор на материалната база.

Представяне на допълнителни документи, при наличие на такива, а именно: документи, удостоверяващи квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен.

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа:

Първи етап - Проверка на представените документи.

Втори етап - Защита на концепция за дейността и развитието на Общинско предприятие “Общински медиен център” – Плевен.

V. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документи за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник всеки работен ден от9.00 до 17.00 часав Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, находящ се на пл. „Възраждане“ № 4 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

При подаването на документите на кандидатите да се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

За справка: тел. 064/881-356, 064/881-227

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на ет. 1, в сградата на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2 и на Интернет страницата на Община Плевен.

Файлове:

ccf27032015_0000.pdf ccf27032015_0000.pdf