ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалисти в здравни кабинети и яслени групи на територията на община Плевн

367

 

Община Плевен обявява  свободни длъжности за медицински специалисти в:

 

1. здравни кабинети на Спортно училище „Г. Бенковски“ и ОУ „В. Левски“-1бр.

2. здравен кабинет в ДГ “Трети март” гр. Плевен  -1бр.

3. здравен кабинет в ДГ “Биляна” с. Буковлък -1бр.

4. яслена група в ДГ „Незабравка” гр. Плевен -1 бр.

5. яслена група в ДГ „Славейче” гр. Плевен -1 бр.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

  1.Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „медицинска сестра” за здравен кабинет и яслена група  или „акушерка” за яслена група .

  2. Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

 

 Необходими документи:

   1.Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

   2. Диплом за исканата образователно - квалификационна степен;

   3. Автобиография;

   4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

Срок за подаване – до 17:00ч. на 17.01.2022 г. в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” № 4 гр. Плевен.