ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалисти в детски градини на територията на община Плевeн

366

   

     Община Плевен обявява свободни длъжности за медицински специалисти в:

1.здравен кабинет в ДГ „Щастливо детство”, филиал „Приказен свят”– 1бр.

2.здравен кабинет в ДГ “Слънце” -1бр.

3.здравен кабинет в ДГ “Биляна”с. Буковлък -1бр.

4.яслена група в ДГ „Незабравка” -1 бр.

5.яслена група в ДГ „Славейче” -1 бр.

 

     Изисквания за заемане на длъжността:

 1.Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „медицинска сестра”/за здравен кабинет или яслена група/ или „акушерка”/за яслена група/ .

 2. Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

 

      Необходими документи:

1.Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

2. Диплом за исканата образователно - квалификационна степен;

3. Автобиография;

4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

Срок за подаване – до 17:00ч. на 18.10.2021г. в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” № 4 гр. Плевен.