ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравни кабинети на училища и детска градина

577

ОБЯВА

за

вакантна длъжност  за медицински специалист в здравни кабинети на училища и детска градина

 

Община Плевен обявява три свободни длъжности за медицински специалисти в следните здравени кабинети:

1. ПГПЧЕ VІІІ-ХІІ ул. „Ал. Стамболийски” № 22 – 1 бр.

2. ОУ „Л. Станев”,НУ „Единство”, „ПГ строителство, архитектура и геодезия”-1 бр.

3. ДГ „Чучулига” -1бр.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

    1.Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по  специалност „медицинска сестра” .

    2. Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

 

 Необходими документи:

    1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

    2. Диплом за исканата образователно - квалификационна степен;

    3. Автобиография;

    4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

     Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

     Срок за подаване – до 17:00ч. на 10.12.2020г. в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” № 4 гр. Плевен.