ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина

379

       Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Калина”.

Изисквания за заемане на длъжността:

 

      1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Медицинска сестра” .

      2. Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

 

       Необходими документи:

 

       1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

       2. Диплом за исканата образователно-квалификационна степен;

       3. Автобиография;

       4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

        Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за  вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

        Срок за подаване – до 17:00 ч. на 07.10.2019 г. в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” № 4, гр. Плевен.