ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина

496

 

Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Незабравка” – ул. „Оряхово” № 6 гр. Плевен

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „медицинска сестра” .

  2. Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

 

Необходими документи:

1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

2. Диплом за исканата образователно-квалификационна степен;

3. Автобиография;

4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

Срок за подаване – до 17:00ч. на 29.03.2019г.  в Центъра за административно обслужване на граждани - пл. „Възраждане” № 4, гр. Плевен.