ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина

424

 

 

Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет на ДГ „Синчец” – бул. „Г. Кочев” № 73 гр. Плевен, считано  от 25.02.2019г.

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

  1.Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по  специалност „медицинска сестра” или „акушерка”.  

  2. Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

 

      Необходими документи:

 

1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

2. Диплом за исканата образователно-квалификационна степен;

3. Автобиография;

4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за  вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

Срок за подаване – до 17:00 ч. на 18.02.2019г.  в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” № 4 гр. Плевен.